Regulamin korzystania ze strony internetowej www.vitall.com.pl

1. Definicje

Strona – strona internetowa mieszcząca się pod adresem www.vitall.com.pl;
Vitall marketing – Vitall sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (61-049) ul. Modlińska 3/1 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407507, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą nr NIP 7822545947 i REGON 302018590 (zw. dalej vitall);
Użytkownik – każda osoba, która korzysta ze Strony;
Regulamin – regulamin korzystania ze strony internetowej www.vitall.com.pl

2. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Strony. Strona jest administrowana przez vitall sp. z o.o, sp.k w związku z jej działalnością gosp.

Główne przeznaczenie Strony to:
a) zapoznanie z informacjami o zakresie działalności firmy;
b) umożliwienie nawiązania współpracy;

Użytkownicy odwiedzający Stronę obowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu, jak powszechnie obowiązujących przepisów, a także korzystania ze Strony w sposób nie naruszający praw vitall oraz osób trzecich.

3. Odpo­wie­dzial­ność za treść

Vitall dokłada wszelkich starań, by informacje umieszczone na Stronie były poprawne oraz aktualizowane na bieżąco.
Z uwagi na ograniczenia techniczne Vitall nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność i stałą dostępność Strony.
Vitall jest odpowiedzialna jedynie za treści zamieszczone na Stronie.
Wiążące informacje, propozycje lub oferty Vitall przekazuje za pośrednictwem komunikacji indywidualnej.
Vitall zastrzega sobie prawo do zmiany treści zamieszczonych na Stronie, jego uzupełniania, modyfikacji a nawet całkowitego usunięcia zamieszczonych informacji.
Na Stronie mogą zostać zamieszczone linki do adresów internetowych innych podmiotów. Vitall nie odpowiada za treści zamieszczone pod tymi adresami.

4. Ochrona praw autorskich

Zawartość Strony (treść, kształt, struktura) chroniona jest prawem powszechnie obowiązującym, w szczególności postanowieniami ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).
Prawa do wszelkich materiałów zamieszczanych na Stronie zastrzeżone są na rzecz Vitall   lub podmiotów uprawnionych (np. klientów, partnerów handlowych, itp.).
Żaden element Strony nie może być kopiowany lub rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym poprzez fotokopiowanie, drukowanie, nagrywanie na jakiekolwiek nośniki, dyski CD/DVD bądź inne środki służące przechowywaniu danych, bez zgody Vitall. Ewentualne odstępstwa od powyższej zasady przewidziano w regulaminie.
Pobieranie i kopiowanie treści zamieszczonych na stronie dozwolone jest wyłącznie za zgodą Vitall.
Naruszenie przez Użytkownika postanowień § 4 sankcjonowane jest zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawą Kodeks cywilny.

5. Postanowienia końcowe

Regulamin jest dostępny na stronie www.vitall.com.pl
Vitall zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Vitall poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronie www.vitall.com.pl. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
W razie jakichkolwiek zastrzeżeń lub wątpliwości dotyczących treści zamieszczonych w Serwisie jak i samego Serwisu Użytkownicy proszeni są o kontakt pod adresem e-mail: vitall@vitall.com.pl

logo-vitall

Zajmujemy się kompleksową organizacją i logistyką imprez. Twój pomysł, przez naszą koncepcję zmieniamy w rzeczywistość.

VITALL MARKETING

VITALL SP Z O O
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
NIP: 7822545947
KRS: 0000407507
 
UL. MODLIŃSKA 3 / 1,
61-049 POZNAŃ

© 2022 VITALL MARKETING. All rights reserved. Created with i-Sport.

Scroll to top